Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego

Wtorek, 21 Maja 2024
Imieniny : Jana, Moniki, Wiktora

Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego

INFORMACJE OGÓLNE I DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA


Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego z siedzibą w Gródku n/Dunajcem powstał w 1993 r.  
W skład Związku wchodzą cztery Gminy:
Gródek n/Dunajcem. Chełmiec, Łososina Dolna, (Powiat Nowosądecki), Czchów (Powiat Brzeski).

Cele Związku Gmin to :
-   ochrona i rekultywacja zbiorników wodnych Rożnów - Czchów
-   współpraca w zakresie budowy infrastruktury, szczególnie proekologicznej
-   działalność promocyjna na rzecz rozwoju turystyki (w ramach działalności turystycznej wydano kilka informatorów, opracowano film promocyjny, brano udział w licznych targach turystycznych w kraju i za granicą oraz zorganizowano liczne imprezy promocyjne)

Działalność proekologiczna :
-   współpraca przy gazyfikacji Gmin,
-    ścisła współpraca przy budowie oczyszczalni ścieków i systemów kanalizacji (w Gminach - członkach Związku - do tej pory wybudowano 8 oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji),
-    porozumienie w sprawie rozwiązywania problemów gospodarki odpadami


Ważniejsze działania Związku na rzecz ochrony i rekultywacji zbiorników wodnych Rożnów - Czchów


   1. Podpisano w listopadzie 1995r. Porozumienie o współpracy pomiędzy Wojewodą Nowosądeckim, Hydrotrestem S.A. Kraków, ZEW-Rożnów Sp. z o.o., RZGW Kraków i ZGJR Gródek n/Dunajcem, którego głównym celem jest współpraca w zakresie ochrony Dunajca i rekultywacji zbiorników wodnych Rożnów - Czchów.
   2. Opracowanie w 1995/6 po szerokich konsultacjach "Kompleksowego Programu przedsięwzięć dla powstrzymania degradacji ekologicznej zespołu zbiorników wodnych Rożnów - Czchów"- obejmującego :
   -     rozwiązania problemów gospodarki ściekowej Gmin - członków Związku
   -     plan rekultywacji zbiorników wodnych Rożnów - Czchów.
   3. W 1997/8 r. holenderska firma Arcadis Heidemij Realisatie B.V. za środki Królestwa Holandii opracowała Feasibility Study dotyczące technologii części technicznej i ekonomicznej Programu Ochrony Zbiorników Wodnych Rożnów - Czchów.
   4. Program i Feasibility Study uzyskały pozytywne opinie Samorządów, Wojewody oraz został przekazany Ministrowi Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa jak również Prezesowi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
   5. W 1999/2000r. opracowano dokumentację budowlaną na rekultywację i zagospodarowanie brzegów zbiornika wodnego Rożnów i Czchów, na którą uzyskano pozwolenie wodno prawne i decyzję budowlaną dla trzech odcinków w miejscowości: Wytrzyszczka - (zbiornik Czchowski) Tęgoborze i Bartkowa - (zbiornik Rożnowski). Realizacja pozwoli na modernizację drogi krajowej Brzesko - Nowy Sącz  z przejściem granicznym na Słowację w Mniszku n/Popradem.
   6. Zadanie to po pozytywnych opiniach branżowych Komisji Sejmiku Województwa Małopolskiego wprowadzono do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego.
   7. Podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Małopolskiego oraz Wojewodą Małopolskim na współfinansowanie zadania w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie 7.176 tys. zł w rozbiciu na lata: 2001 r. - 176 tys., 2002 r. - 3.500 tys.  i 2003 r.  - 3.500 tys.
   8. Podpisano z Zakładem Energetycznym Kraków S.A. (władającym w imieniu Skarbu Państwa) - "Porozumienie o współpracy" w 2000 r. oraz w 2001 r. umowę dzierżawy na tereny uzyskane w wyniku rekultywacji na okres 30 lat. Kolejno sporządzono aneks, w którym zobowiązania od ZE Kraków przejęła Enion S.A.
   9. Uzyskano dotację 1 mln zł. na 2002 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie
   10. Podjęto starania o pozyskanie innych środków dotacyjnych między innymi z NFOŚ.
   11. W wyniku dwustopniowego przetargu - wyłoniono wykonawców na :
-  I etap (rekultywacja zbiornika w miejscowości Tęgoborze gm. Łososina Dolna) - Hydrotrest Skanska S.A. - Kraków  na kwotę 7.735.738 zł.
-  I etap (rekultywacja zbiornika w miejscowości Wytrzyszczka gm. Czchów) - Ekowod S.A. - Nowy Sącz na kwotę 6.030.553 zł.
-  W 2001 roku zafakturowano na obu zadaniach kwotę 400 tys.zł. w 2002 roku we wrześniu na obu zadaniach kwotę 2,5 mln zł. natomiast w m.-cu grudniu kwotę 449 tys.zł. (Wytrzyszczka) i 1.269 tys.zł. (Tęgoborze) - współfinansowania Gmin zgodnie z harmonogramem około 7 - 12%. Przesunięto kwotę 700 tys.zł. jako nie wygasającą z 2002 na 2003 r.-środki te zostały zafakturowane na oba zadania w maju 2003 r. 
   12. W latach 2004 – 2006 prowadzone były – Finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - prace rekultywacyjne na jeziorach Rożnowskim w miejscowości Bartkowa i Tęgoborze oraz Czchowskim w miejscowości Wytrzyszczka. Całkowita wartość projektu wyniosła 10 369 tyś PLN.
   13. Wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą: 10 279 684,46 PLN, z czego dofinansowaniu z programu ZPORR podlega 75%, natomiast 25% stanowi udział własny Związku na który składają się wpłaty gmin na terenie których realizowane są inwestycje oraz dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
   14. Roboty zostały zakończone w listopadzie 2006 r. a rozliczenie projektu zgodnie z umową dofinansowania zawartą z Wojewodą Małopolskim nastąpiło w I kwartale 2007 r.  po przeprowadzonej kontroli przez Urząd Wojewódzki.
   15. W 2008r. została podpisana z Urzędem Marszałkowskim pre-umowa na kolejne etapy rekultywacji jezior o wartości 10 mln euro, z czego 85% to dofinansowanie a pozostałe 15% kwoty pokryte zostanie z budżetu Związku. Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, w 2008r. i 2009r. podpisano umowy z Wykonawcami. Został złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Kolejno podpisano umowę o pożyczkę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na kwotę 2 390 tyś zł. celem finansowania wykonywanych prac trzeciego etapu, w miejscowości Tęgoborze.
   16. Został wykonany nowy projekt budowlany, na podstawie którego Związek uzyskał pozwolenie na budowę i dzięki temu, w lipcu 2010r została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektu pn. Rekultywacja Zbiorników wodnych Czchów – Rożnów na kwotę 39 209 tyś zł.

Aktualne przetargi
Zakończone przetargi
Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego

Jezioro Rożnowskie i jego obrzeża są miejscem relaksu i wypoczynku dla tysięcy amatorów sportów wodnych, kąpieli słonecznych i wędkarzy. Nieodpartym magnesem są: urozmaicona linia brzegowa, atrakcje przyrodnicze, zalesione stoki Pogórza, rejsy statkiem wycieczkowym, liczne ośrodki wypoczynkowe, pola kempingowe i kwatery agroturystyczne w okolicznych wsiach letniskowych.