Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego

Poniedziałek, 20 Maja 2024
Imieniny : Bazylego, Bernardyna, Krystyny

Realizacja projektu

REALIZACJA PROJEKTU

Eksploatację zbiorników Rożnów-Czchów rozpoczęto w latach czterdziestych XX wieku. Zadaniem zbiorników jest: ochrona przeciwpowodziowa ; turystyka i rekreacja wodna oraz wytwarzanie energii elektrycznej. W czasie eksploatacji zbiorników następowało stopniowe ograniczenie tych funkcji spowodowane postępującymi procesami ich zamulenia.


Głównymi czynnikami ograniczającymi parametry użytkowe zbiorników są:
- eutrofizacja obydwu jezior spowodowana wprowadzaniem przez wody rzek i potoków, różnego rodzaju zanieczyszczeń w tym zanieczyszczeń obszarowych,
- skażenie bakteriologiczne przekraczające dopuszczalne stężenia w wodach przybrzeżnych zbiorników, spowodowane zamuleniem stref przybrzeżnych,
- obniżenie zdolności retencyjnych na wypadek powodzi oraz walorów krajobrazowych i rekreacyjnych jezior spowodowane wprowadzeniem przez wody rzek i potoków wpływających do zbiorników różnego rodzaju zanieczyszczeń.
W ostatnim czasie daje się zauważyć spadek turystów odwiedzających ten rejon. Nie podjęcie w najbliższym czasie działań służących powstrzymaniu degradacji ekologicznej zespołu zbiorników spowodowało by, że proces degradacji zarówno jezior jak i obszarów ich bezpośrednich zlewni będzie się z czasem potęgował powodując coraz głębszą degradację ekologiczną, biologiczną i ekonomiczną regionu.

Rekultywacja lewego brzegu jeziora rożnowskiego w miejscowości Bartkowa i Tęgoborze oraz zbiornika Czchowskiego w miejscowości Wytrzyszczka polegała będzie na wydobyciu metodą namywu gruntu ze zbiornika, przy użyciu pogłębiarek ssąco-refulujących oraz koparek na pontonie. Natomiast stabilizowanie nowej linii brzegowej przewidziano poprzez wykonanie nabrzeża pionowego z gabionów przepuszczających odsączaną wodę. Obszar przeznaczony do zalądowienia przewiduje się zapełnić pulpą wodno-gruntową pochodząca z odmulania zbiorników w rejonie rekultywowanych brzegów.
Przedsięwzięcia dla powstrzymania degradacji ekologicznej zespołu zbiorników wodnych Rożnów – Czchów
Beneficjentem Projektu jest Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego z siedzibą w Gródku n/Dunajcem do którego należą cztery Gminy: Chełmiec, Gródek n/Dunajcem, Łososina Dolna, Czchów,

Projekt obejmuje trzy zadania:
1. Zagospodarowanie strefy brzegowej Zbiornika Rożnowskiego w rejonie Bartkowej.
2. Zagospodarowanie lewego brzegu Zbiornika Rożnowskiego w miejscowości Tęgoborze wraz z podwyższeniem i umocnieniem strefy brzegowej.
3. Zagospodarowanie lewego brzegu Zbiornika Czchowskiego w rejonie miejscowości Wytrzyszczka.
31 grudnia 2004 – podpisana została umowa z Wojewodą Małopolskim
Realizacja II etapu projektu prowadzona jest w ramach: -Priorytetu 1 „ Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów „. Działania 1.2 „ Infrastruktura ochrony środowiska „.BARTKOWA zbiornik Rożnowski

Bartkowa (koszt całości około 12 mln):


Zostały wykonane następujące elementy:
- mur z koszy siatkowo kamiennych oraz pogłębiono zatokę i usypano nabrzeże,
- kostka kamienna na ścieżce wzdłuż jeziora.
- zejścia do wody jako schody i pochylnia
- siłownia fitness, huśtawka, ławki i inne elementy małej architektury,
- chodnik pieszo rowerowy wzdłuż drogi,
- piaszczysta plaża,
- basen portowy dla łódek i żaglówek,
- zieleń.

 

Po zakończeniu II etapu -  zdjęcia z maja 2013 roku

2c 3c
4c 5c
6c 7c
8c 9c
10c 11c
12c 13c
14c 15c
16c

 


TĘGOBORZE zbiornik Rożnowski

Tęgoborze (koszt całości około 17,5 mln):


Zostały wykonane następujące elementy:
- mur z koszy siatkowo kamiennych oraz pogłębiono kolejną część jeziora,
- zejścia do wody jako schody i pochylnia
- siłownia fitness, huśtawka, ławki i inne elementy małej architektury,
- slip do wodowania łodzi i jachtów,
- alejka kamienna wzdłuż jeziora
- parking dla samochodów wraz z drogą dojazdową,
- zieleń.

 

Po zakończeniu III etapu -  zdjęcia z 2015 roku 

 


WYTRZYSZCZKA zbiornik Czchowski

Wytrzyszczka (koszt całości około 9,5 mln):

Zostały wykonane następujące elementy:
- mur z koszy siatkowo kamiennychmiędzy zamkiem a promem - 2 odcinki,
- chodnik pieszo rowerowy, zejścia do wody, schody przy zamku,
- siłownia fitness, huśtawkai i inne elementy małej architektury,
- slip do wodowania łodzi,
- boiska do tenisa ziemnego,
- parking dla samochodów,
- zieleń.

 

Po zakończeniu III etapu -  zdjęcia z 2015 roku

1b 2b
3b 4b
5b 7b
10b 11b
12b 13b
14b 17b
19b 20b


Całkowita wartość Projektu wynosi: 10 368 928,46 PLN

Wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą:10 279 684,46 PLN w tym:
Bartkowa - 4 540 000,00 PLN
Tęgoborze - 3 044 542,52 PLN
Wytrzyszczka - 2 695 141,94 PLN
75% wydatków kwalifikowalnych tj. 7 709 736,34 PLN podlega dofinansowaniu przez Instytucję Pośredniczącą w ramach środków EFRR- ZPORR

Po przeprowadzonej kontroli kwota otrzymanego dofinansowania projektu w ramach ZPORR, na podstawie złożonych wniosków o płatność wyniosła: 7 709 736,34 PLN, czyli całość dofinansowania.
- Roboty zakończono 15 listopada 2006r.
- W wyniku realizacji projektu powstały nowe wybrzeża plażowe.
- Zwiększyły się właściwości retencyjne zbiorników.
- Poprawił się stan wód – szczególnie w strefach przybrzeżnych.
- Ułatwiony został bezpośredni dostęp do wód.
- Przywrócone zostały właściwości turystyczne regionu.
Realizacja kolejnego - III etapu, prowadzona jest w ramach funduszy pochodzących z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Rekultywacja Zbiorników wodnych Czchów – Rożnów należy do osi 7.4 (poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz ochrona przed skutkami klęsk żywiołowych). Umowa z Urzędem Marszałkowskim podpisana została 1.07.2010r. na kwotę 39 209 149 zł.

 

Aktualne przetargi
Zakończone przetargi
Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego

Jezioro Rożnowskie i jego obrzeża są miejscem relaksu i wypoczynku dla tysięcy amatorów sportów wodnych, kąpieli słonecznych i wędkarzy. Nieodpartym magnesem są: urozmaicona linia brzegowa, atrakcje przyrodnicze, zalesione stoki Pogórza, rejsy statkiem wycieczkowym, liczne ośrodki wypoczynkowe, pola kempingowe i kwatery agroturystyczne w okolicznych wsiach letniskowych.